Hoppa till sidans innehåll

Debatt: Resultat enkätundersökning 6,5

11 JUN 2014 15:32
Sammanställning av svar på enkät ang 6,5-skyttet.
  • Uppdaterad: 11 JUN 2014 15:36

Bakgrund

Under de senaste åren har olika typer av verksamhetsfrågor diskuterats flitigt ute på skjutbanor och på fältskyttestigar när det gäller 6,5-skyttet. Jag har sammanfattat många av frågeställningarna och skickat vidare till Gevärssektionens regelkommitté. Många av frågorna har lösts på ett konstruktivt sätt och dessa frågor har därmed snabbt kunnat avföras som diskussionsämne.

För c:a en månad sedan fick jag ett mail från RK:s ordförande Lars Lennartsson som klargjorde RK:s ställningstagande och motivation för återstående frågor. Dessa svar spred jag vidare i det nätverk jag skapat på nätet.

De frågor som RK beslutat att lägga åt sidan utan åtgärd (3 st) samt 2 nya frågor som dykt upp under våren fann jag så viktiga att jag ville gå ut med en bred enkät i nätverket.

 

Enkätens genomförande

De fem frågorna fick tre alternativ, varav ett var oförändrad verksamhet. De olika alternativens placering (1, x eller2) placerades slumpmässigt ut på resp fråga.

Enkäten skickades ut till hela nätverket som f n består av 378 aktiva 6,5-skyttar eller ledare för sådan verksamhet. Nätverket i sig gör inte anspråk på att var ett slumpmässigt urval av den totala populationen, eftersom nätverkets lagts upp manuellt. Nätverket har skapats via skyttar som deltagit i riksomfattande 6,5-tävlingar samt deras ledare. Dessutom tillkommer 6,5-skyttar som begärt att få vara med i nätverket. Mig veterligt finns det ingen komplett förteckning av 6,5-intressenter ur vilket man skulle kunna göra ett slumpmässigt urval. Nätverkets storlek i förhållande till den totala populationen i målgruppen är emellertid så stort att resultatet av enkätundersökningen med stor sannolikhet bör kunna appliceras på den totala populationen.

Enkäten mailades ut till respondenterna och dessa hade tre veckor på sig att svara. Efter 2 veckor utsändes en påminnelse till samtliga respondenter.

 

Respondenternas benägenhet att svara på enkäten.

Totalt inkom 159 svar vilket motsvarar en svarsprocent på hela 42,1 %. En otroligt hög siffra för denna typ av undersökningar.

Svar inkom från samtliga distrikt och svaren fördelade sig på distrikten enligt följande:

BL     1,2 %

DA    3,8 %

GO   3,8 %

    3,8 %

HA    1,9 %

      1,9 %

NO   6,3 %

SK     1,9 %

SM   5,7 %

ST    26,4 %

    7,5 %

UP    7,5 %

VB    3,8 %

VG    1,9 %

VM   7,5 %

VN    1,9 %

VS     5,7 %

    3,8 %

ÖR    1,9 %

ÖS    1,9 %

 

Resultat blev följande:

Fråga 1

Sen några år tillbaka har vi fyra olika veteranklasser 55-65-70-75. Det har framförts synpunkter om att det är för många veteranklasser. Ofta blir det alldeles för lite skyttar i de olika klasserna vilket ofta innebär att olika klasser slås samman, men det finns inge praxis hur vi skall slå samman klasserna för att få tillräckligt många skyttar i resp klass.

1. Gå ner till 3 veteranklasser, t ex 55-65-72   80,0 %  */ **/ 

x. Vi bör fortsätta med många veteranklasser, öka hellre antalet klasser t ex 55-60-65-70-75        2,9 % 

2. Det är bra som det är behåll nuvarande veteranklasser 55-65-70-75  17,1 %

*/ Två svar vill dock ha 55-65-75, en annan vill ha 60-65-72

**/ Ett svar föreslår två vet-klasser 65-75

 

Kommentar: Undersökningen visar med all tydlighet att respondenterna tycker att vi har för många veteranklasser

 

Fråga 2

Sedan några år sedan ändrades klassificeringsdatumen från den 1 jan till den 1 okt. En ändring som inte fungerat överallt och detta har ställt en hel del oklarheter i vår tävlingsverksamhet. Enligt stadgarna består vårt verksamhetsår av kalenderår.

1. Det är bra som det är. 1 oktober passar bra.  7,6 % 

x. Naturligtvis bör vi återgå till 1 jan. Klassificeringen bör sammanfalla med verksamhetsåret.  92,4 % 

2. Bättre klassificeringsdatum hade varit den 1 juli. 0,0 % 

Kommentar:  Det tydligaste utfallet. 6,5-skyttarna vill ha sin omklassificering vid årsskiftet

 

Fråga 3

I nuläget får alla som har för många skott på sin tavla i banskytte räkna de fem bästa skotten om det saknas ett skott på någon annan tavla i skjutlaget. Det har framförts synpunkter att detta inte är tävlingsmässigt riktigt. Man kan få ”omedveten” hjälp av kompis. Vidare kan det vara olyckligt i final där man markerar skott för skott, att en skytt här får räkna bästa skottet av två. En final kan alltså direkt avgöras på ett skott som den aktuelle skytten inte själv skjutit

1. Låt det vara som det är, räkna alltid de bästa skotten om ett skott saknas på någon annan tavla. Men i en skottvis final skall det alltid vara omskjutning om någon får för många skott på sin tavla. 27,2 % 

x. Går tillbaka till den gamla regeln. Bästa skotten räkna om det saknas ett skott på närmaste grannes tavla. I en i en skottvis final skall det alltid vara omskjutning om någon får för många skott på sin tavla. 66,0 % 

2. Bra som det är, gör inga förändringar 6,8 % 

Kommentar: 93,2 % vill ha en förändring. Däremot är det mera tvetydigt om man bör ändra fullt ut till alt x, eller nöja sig med ändring enl alt 1

 

Fråga 4

Under sista året har noterats att många skyttar har hoppat fram och tillbaka mellan prestationsklass och åldersklass. T. ex hoppat fram och tillbaka mellan klas Elit och 55. Detta är inte tillåtet enligt regelboken. Hur skall denna fråga hanteras.

1. Inget att bry sig om. Låt regeln stå kvar i regelverket men ”acceptera tyst” satt detta regelbrott förekommer då och då. 5,1 %

x. Alla bindande regler skall hållas och här måste regelkommittén se till att denna typ av jojo-hopp inte förekommer, annars blir det ju ren anarki. 83,8 %

2. Ändra omgående regeln så att det blir tillåtet att byta klass så många gånger man vill under ett klassificeringsår. 11,0 %

*/ ett svar med tillägg ” Går att skjuta ordinarie klass (t ex 55) men med ”svårare” program (Elit) t ex om det är NM-uttagning.”

Kommentar: Ingen tvekan regelverket skall hållas. En öppning kanske kan finnas att om en viss klass (t ex klass Elit) har ett svårare program, så kan det accepteras att skyttar från andra klasser flyttar dit tillfälligt, men då måste detta framgå av regelverket.

 

Fråga 5

För ett och ett halvt år sedan införde regelkommittén en rekommendation att alla veteraner(klasserna 55-65-70-75) i fältskytte bör skjuta på en längre skjuttid. Detta har på de flesta ställen anammats. Vid 2013 års SM i fält fick således skyttarna i Vet-SM skjuta på en längre skjuttid. Vid årets SM skulle dock plötsligt veteranerna skjuta på den kortare skjuttiden igen. Många veteranskyttar uteblev från start och av de som kom var många irriterade. Har man under en längre tid skjutit på långa skjuttider och tränat på detta, så är det inte så lätt för en veteran att plötsligt skjuta knästående på 35-40 sek.

1. Låt arrangören styra, rekommendationer i regelverket behöver inte följas 4,8 %

x. Givetvis skall regelbokens rekommendation om längre skjuttid för veteraner gälla vid ett SM       90,4 %

2. Alla SM-klasser skall skjuta på kort tid. Eliten, oavsett ålder, skall klara det. 4,8%

Kommentar: Inte heller här var det någon tvekan. Om skyttar skjuter tävlingar på längre tid i andra tävlingar enligt rekommendation i regelverket, så skall man inte vid ett SM behöva på den kortare tiden. Man är ju helt oförberedd på den kortare skjuttiden.

Sammanfattning:

Enkätundersökning skall ses som ett stöd för regelkommitténs fortsatta arbete för att få till stånd en verksamhet som är attraktiv för de aktiva och som förhoppningsvis kan locka nya skyttar och på så sätt kunna vända den nedåtgående trenden för verksamheten. Givetvis finns det de som inte håller med majoriteten i de presenterade frågeställningarna, men så är det ju alltid. Majoritetens ställningstagande är emellertid tydlig och klar i de aktuella frågorna.

Svaren finns till påseende hos mig i c:a 14 dagar.

De synpunkter som bifogats svaren från en del av dem som svarat översändes i särskild bilaga till Regelkommitténs ledamöter.

Klas Gustafsson

 

 

 

 

 

 

 

 

,

Inbjudan & Resultat
Nyheter & Tips
Skicka in här

  This is a mailto link


 Bo Knoblauch
070-769 78 30  

Administratör

Skyttesport Värmland


Annonser

 

 

 

skytteserv rund_1